Zmiany w Statucie UG: wejdą w życie we wrześniu

https://www.facebook.com/UniwersytetGdanskiDecyzją senatu z końcem marca podjęto decyzję o zmianie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Uchwała została wprowadzona jednogłośnie.

Propozycję zmiany w statucie zaproponował prof. Piotr Stepnowski. Rektor zwrócił się z pomysłem tuż po objęciu stanowiska. W sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian powołana została komisja, na której czele stanął prof. Mariusz Bogusz. Ostateczną decyzję o przyjęciu uchwały nowelizującej Statut Uniwersytetu Gdańskiego ogłoszono podczas posiedzenia, 25 marca 2021 r. Uzgodnienia oraz konsultacje, mające na celu uzyskanie zgody związków zawodowych, działających przy UG oraz Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2021 r. Wśród nich najważniejsze są: decentralizacja procesów decyzyjnych i przywrócenie właściwego miejsca oraz roli poszczególnych Wydziałów w strukturze uczelni.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Uniwersytetu Gdańskiego, na liście zmian znalazły się także:

– przywrócenie Rady Wydziałów,

– poszerzenie składów rad dyscyplin naukowych uniwersytetu,

– wprowadzenie stanowiska profesora wizytującego,

– doprecyzowanie przepisów dotyczących oceny okresowej oraz konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego,

– powołanie Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia,

– utworzenie instytucji planów naprawczych,

– powołanie nowych rzeczników do spraw przeciwdziałania mobbingowi, rzetelności naukowej i równego traktowania,

– umożliwienie tworzenia katedr imiennych w celu wyróżnienia i nagrodzenia zasłużonych uczonych,

– utworzenie przepisów przeciwdziałających dyskryminacji i nierównego traktowania,

– umożliwienie nadania tytułu profesora honorowego UG i uroczystego odnowienia doktoratu,

– rozszerzenie kręgu uczestników posiedzenia Senatu UG z głosem doradczym.

 

Źródło:

https://ug.edu.pl/news/pl/1002/zmiana-statutu-uniwersytetu-gdanskiego-jednoglosna-decyzja-senatu-ug

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − 9 =